Tagalog – Katapusang Hikbi Ng Pilipinas

Author: Andres Bonifacio

Sumisikat na, Ina, sa sinisilangan
Ang araw ng poot ng katagalugan,
Tatloong daang taong aming iniingatan
Sa dagat ng dusa ng karalitaan.

Walang isinuway kaming iyong anak
Sa bagong masaal ng dalita’t hirap;
Iisa ang puso nitong Pilipinas
At ikaw ay di na Ina naming lahat.

Sa kapwa ina’t wala kang kaparis…
Ang layaw ng anak: dalita’t pasakit;
Pag napatira pa sa iyo’y humibik
Lunas na gamut mo ay kasakit-sakit.

Gapusing mahigpit ang mga Tagalog;
Makinahi’t biting parang isang hayop;
Kinain sa sikad, kulata at suntok
Ito baga, Ina, ang iyong pag-irog.

Ipabilanggo mo’t sa dagat itapon;
Barilin, lasunin, nang kami’y malipon.
Sa aming Tagalog ito baga’y hatol,
Inang mahabagin, sa lahat ng kampon?

Aming tiniis hanggang sa mamatay;
Bangkay ng mistula’y ayaw pang tigilan.
Kaya kung ihulog sa mga libingan,
Linsad na ang buto’t lamuray ang laman.

Wala naming namana itong Pilipinas
Na layaw sa Ina kundi pawang hirap;
Tiis ay pasulong, patente’y nagkalat,
Rekargo’t impwesto’y nagsala-salabat.

Sari-saring silo sa ami’y iniisip,
Kasabay ng utos na tuparing pilit,
May sa alubrado, -- kaya kaming tikis,
Kahit isang ilaw ay walang masilip.

Ang lupa at bahay na tinatahanan,
Bukid at tubigang kalawak-lawakan,
At gayon din pati ng mga halaman,

Sa paring Kastila ay bibubusisan.

Bukod pa rito’y ang iba’t iba pa,
Huwag ng sayangin, Oh Inang Espansya,
Sunod kamng lahat hanggang may hininga,
Tagalog di’y syang minamasama pa.

Ikaw na, Oh, Inang pabaya’t sukaban,
Kami’y din na iyo saan mab humanggan,
Ihanda mo, Ina, ang paglilibingan
Sa mawakwak na maraming bangkay.

Sa sangmaliwanag ngayon ay sasabog
Ang barila’t kanyong katulad ng kulog,
Ang sigwang masasalo sa dugong aagos
Ng kanilang bala na magpapamook.

Din a kailangan sa iyo ang awa
Ng mga Tagalog, Oh, Inang kuhila,
Paraiso naming ang kami’y mapuksa,
Langit mo naman ang kami’y madusta.

Paalam ba, Ina, itong Pilipinas,
Paalam ba, Ina, itong nasa hirap,
Paalam, Paalam, Inang walang habag,
Paalam na ngayon, katapusang tawag.

 

Source:
Literatura Ng Iba’t Ibang Rehiyon Ng Pilipinas (Binagong Edisyon), Carmelita Siazon-Lorenzo, et.all., Grandbooks Publishing Inc. 2010

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections