Pangasinan – Makulyapis Ya Igsa

Author: Melchor Orpilla

Makapatëy su balang tanul na igsa
Putkanën to’y pagëw ëd paruk na igsa

Ta andi talus su katuaa’y kilësa
Kopap tan andi yan su korang na igsa

Daluyon na ogës pilit to’y ondagsá
Itolak to’d tambib na patëy su igsa

Diad nunot, diad likna bëngatla’y onlësa
Ibalang to’y basbas ëd maptëk ya igsa

Amënëng, atiërëng anapë’y balasa
Ta andi manokil no ag say san-igsa

Andi kakabaliksa’y liknan mayasá
Masupdak su anggan masamit ya igsa

Maningël su likna’d kunkunwarin ligsa
Mandëndë’d abut su kulyapis ya igsa.

 

Source:
Pangasinan Blog, http://pangasinanblog.prepys.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections