Kinaray-a – Mga Panahon

Author: Alex C Delos Santos 

Tapos run ang panahon                
Kang pagtugpo kang mga burador.      
Ang mga nabilin daw mga sikag        
Sa alambre kang kuryente.            

Kato nga maalwan pa ang hangin       
Sari-sari ang dagway kag duag        
Kang mga burador - daw mga isda      
Nagasibad sa dagat kang kahawaan.    

Samtang ang mga bata                 
Sa langit nagatangra,                
Hugut ang pagpangyaput               
Sa manipis nga higot.                

Raad indi mabugto,                   
Ukon makasab-it.                     
Raad indi maabtan                    
Kang tinguran.                       

Ugaring tapos run ang panahon        
Kang pagpalupad kang mga damgo.      
Ang nabilin sikag lamang             
Sa tubug kang handumanan.

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections