Kinaray-a – Munga

Author: Maria Victoria Custan

Daw pag-amlig ka munga sa ana buto
ang pag-atipan mo kanakon.
Samtang itlog pa lamang, ginlumhum
para indi mapusa ka alang-alang;
kang ako bag-ong bun-ag,
ginkahigan mo kang turukaon;
ginpangtusik mo ang mga sulog
nga may huyog sa pagsampok kanakon;
ginkupkupan pa ako kang imo mga pakpak,
kon maramigan sa hirimlagun.

 

Source:
Kinaray-a.com, http://www.kinaray-a.com/