Kinaray-a – Bayi Gid Man Ang Bulan

Author: Milagros Geremia Lachica

Sa mga mitolohiya kag kanta
kalabanan bayi ang paglantaw sa bulan
ayhan bangud sa ana’ng pagpanghuram
ka ana’ng kasanag nga mabugnaw
halin sa mainit nga adlaw,
ang ginaturuk nga laki;
 
Kato’ng ugsad ka baynti-uno it Disyembre
harus bilog nga kalibutan nakasaksi:
ang ugsad ginlamon ka bakunawa
nga suno sa mga mal-am kauna
may signos ukon patimaan nga ginadara
ayhan inaway, linog, ukon katawhay;
pero wara’t bakunawa kundi eklipse
paathag ka mga mangin-aramun
sa astronomiya;
 
Makawiwili ang mga datos ka siyensya
nga dugang nagasuporta
sa paglantaw nga bayi ang bulan:
ang eklipse ka bulan kuno
amat-amat nga nagakatabo
sa pagkakuri, nagalawid it inoras
samtang ang eklipse ka adlaw
minutos lang ang kadasigun
kag tapus run dayon;
 
Ang akun lang masugpon
kang ako nagpulaw sa pagtangra
sa ugsad nga nagaamat-amat ka pula:
bayi gid man ang bulan
bangud akun nasaksihan
ang ana’ng tumalagsahun
nga pag-regla.

 

Source:
Balay Sugidanon, http://balaysugidanun.com/