Kinaray-a – Ang Pagsulat Bayi

Author: Mila Geremia Lachica

Ang pagsulat bayi nga hamtung
sa panghuna-huna, sa panglawasun
nagapili kang binhi nga timgas;
Ang pagsulat bayi nga nagabusong
indi mapaktan ang baratyagun
'galingin ang ulo, wara't gana magkaun;
Ang pagsulat bayi nga nagabata
tuman ang kasakit, tuman ang kakulba
tuman ang kalipay pagguwa ka lapsag;
Ang pagsulat matres ka bayi
nagaluha ka dugo
kon wara it mahuman.

 

Source:
First Annual Festival of Women's Poetry, http://wompherence.proboards.com