Kapampangan – Ing Oras Ning Pamainawa

Author: Ernie Turla

Tara, abe, dulung cata
quetang dungan, qng pantalan
Prescung angin a marimla
batang lubus asangapan
Cailangan tang magpainawa
queng metung a yaldo obra
Tiwalag ta ing pagal qng
opicina o pabrica.

Batyon te ing aldo lalbug
mamun queng pepatingapun,
Alben te'ing maslag a bulan
catacap na ning dalumdum
Guintung aldo a macabie
inspiracion careng pintor,
Guintung bulan atyu babo
a maglayag anting bapor.

Cabang mipagintriga la
ing aldo ampo'ing cabengian
Damdaman ta itang tigtig
ding cumpana qng pisamban,
Uling iti yang orasyun,
oras na ning pamangadi
Tahimic na ngan ing sabla,
At canita ta na muli.

 

Source:
Library of Kapampangan Poetry, http://maxpages.com/

 

Photo of the Week

People visit Andres Bonifacio Monument in Manila

Shoppers buying medicines at a local drugstore in Manila and observed 'Social Distancing'

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections