Kapampangan – Ing Balen Cung Bamban

Author: Luz Dayrit Navarro

Siglong labing lima, lugal meguing Bamban,
Ding bunduc Caraballo, banda lang albugan
Ding tau canita, Baluga la't Zambal
Mabibie caring bunduc at pulung macapal,

Siglong labing-anam, ibat Capampangan,
Taung mangatapang manintun pitamnanan,
Quinurus lang ilug a ausan dang Parua,
Capatagan iquit da, bistaman gubat pa.

Miglinis la qng gubat, carelang pitucnangan,
Dacal lang tanaman a ausan dang "bamban";
Inia Bamban na rin ing pepalagyu ra
Ba reng atandanan itang lugal a ita.

E binang melambat, meracal la ring tao,
Pati na magtindang Intsic a viajero
Siglong labing-walo, dacal nong Cristiano,
Meminyag Castila, frayleng Agustiano.

Fundadores Bamban, Sibal ing lahi ra,
Mialiwang familia, Bamban, memalen na,
Rivera, Lugtu, Dayrit, Macale, Vergara,
Manipon, Dela Cruz, Lumboy, Maristela;

Punsalang, Sangalang, Campo, Santos, Megia,
Navarro at Lagman, Manio at Tolosa,
Tiglao, Lacanlale, Diaz, Dimalanta,
Canlas, Pangan,Sison, Pamintuan, Arcilla.

Gobernadorcillo, cayang cautusan,
Guewa na neng balen, ing lugal a Bamban,
Fecha mil ocho cientos treinta y siete ya
Lubus meguing balen, ing Bamban canita.

Revolucion '96 Bamban Katipunan abe la,
Serviliano Aquino ya ing Heneral da.
Siglong labing-siam iniang meyari ya,
Meco lang Castila, Americano panyatang da.

Siglong aduang-pulu, Bamban miunlad ya,
Central Luzon Milling Company, ya ing telacad da;
Dacal pupul atbu, pale, mialiwa pa,
Ding Americano, progreso ing binye ra.

Abe-abe la ngan dening taga-Bamban,
Circulo Bambanense carelang aguman.
Nula man miras, Sibal a familia
Qng Sibal Reunion, maquipagtipun la.

Caduang Guerra-Mundial, Hapon dinatang la,
Apat banuang singcad, memalen pibata ra,
Iniang Liberation, Americano mibalic la,
Independencia ya ining pigcalub da.

Fechang '91 ning siglong aduang-pulu
Mitdas ya ing vulcan ausan dang Pinatubo
Barrio da qng bunduc, minta lang memalen,
Dios ya ing magligtas, e nala paburen.

 

Source:
Bambanense, http://www.bambanense.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections