Kapampangan – Ing Balen Cung Bamban

Author: Luz Dayrit Navarro

Siglong labing lima, lugal meguing Bamban,
Ding bunduc Caraballo, banda lang albugan
Ding tau canita, Baluga la't Zambal
Mabibie caring bunduc at pulung macapal,

Siglong labing-anam, ibat Capampangan,
Taung mangatapang manintun pitamnanan,
Quinurus lang ilug a ausan dang Parua,
Capatagan iquit da, bistaman gubat pa.

Miglinis la qng gubat, carelang pitucnangan,
Dacal lang tanaman a ausan dang "bamban";
Inia Bamban na rin ing pepalagyu ra
Ba reng atandanan itang lugal a ita.

E binang melambat, meracal la ring tao,
Pati na magtindang Intsic a viajero
Siglong labing-walo, dacal nong Cristiano,
Meminyag Castila, frayleng Agustiano.

Fundadores Bamban, Sibal ing lahi ra,
Mialiwang familia, Bamban, memalen na,
Rivera, Lugtu, Dayrit, Macale, Vergara,
Manipon, Dela Cruz, Lumboy, Maristela;

Punsalang, Sangalang, Campo, Santos, Megia,
Navarro at Lagman, Manio at Tolosa,
Tiglao, Lacanlale, Diaz, Dimalanta,
Canlas, Pangan,Sison, Pamintuan, Arcilla.

Gobernadorcillo, cayang cautusan,
Guewa na neng balen, ing lugal a Bamban,
Fecha mil ocho cientos treinta y siete ya
Lubus meguing balen, ing Bamban canita.

Revolucion '96 Bamban Katipunan abe la,
Serviliano Aquino ya ing Heneral da.
Siglong labing-siam iniang meyari ya,
Meco lang Castila, Americano panyatang da.

Siglong aduang-pulu, Bamban miunlad ya,
Central Luzon Milling Company, ya ing telacad da;
Dacal pupul atbu, pale, mialiwa pa,
Ding Americano, progreso ing binye ra.

Abe-abe la ngan dening taga-Bamban,
Circulo Bambanense carelang aguman.
Nula man miras, Sibal a familia
Qng Sibal Reunion, maquipagtipun la.

Caduang Guerra-Mundial, Hapon dinatang la,
Apat banuang singcad, memalen pibata ra,
Iniang Liberation, Americano mibalic la,
Independencia ya ining pigcalub da.

Fechang '91 ning siglong aduang-pulu
Mitdas ya ing vulcan ausan dang Pinatubo
Barrio da qng bunduc, minta lang memalen,
Dios ya ing magligtas, e nala paburen.

 

Source:
Bambanense, http://www.bambanense.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections