Ilonggo – Anak

Author: JP Anthony D. Cuñada

Anak, adlaw-adlaw
pagakan-on mo ang ginakaon
sang imo iloy; pagaimnum mo 
ang iya ginainum; pagakadtuan mo
ang iya ginakadtuan.
 
Ina kon matuod gidman
nga kagahapon natawo ka.
Tan-awon pa namon ni nanay mo.
Indi ka magkabalaka.
Hiluton namon ang skedyol
sang amon klase
kag tipunon ang amon alawans
para sa imo.
 
Kon ara ka gidman, anak,
panumdumon mo
ang mga soldado
nga nagapakamatay
agudto mabuhi ang mga sibilyan.
Ukon, panondumon mo
si Heso Kristo nga nagpakamatay
para sa aton tanan.
Anak, panumdumon mo
nga ikaw suldado, 
ukon si Kristo.  

 

Source:
JP Anthony D. Cuñada and Pilar, Capiz, http://pilarcapiz.wordpress.com/