Ilocano – Igudagodko Latta ‘Toy Pluma

Author: Dan Niel Tagupa

Igudagodko latta ‘toy pluma
A makirinnisiris iti papel
Tapno mabukel dagiti binatog
Agbalikas kas obra maestra.
 
Bay-ak nga agayus ti tinta
Tapno maputar dagiti linia
A mangkigtot kadagiti santilmo
Nga agparang iti agmatuon.
 
Diak met a lapdan nga agikur-it
Dagiti agpigpigerger nga ima
Tunggal aglayus dagiti balikas
A manglapunos rikna a naiwawa.
 
Wen ta dinto magawidan
Dagiti sabong-panunot
A rumkus iti kaunggan
Tunggal imatak dagitoy matak.
 
Agingga nga adda dagiti masisirib
A mangsikap kadagiti kuneng; aginkukuneng
Makinnirisiris  latta toy pluma
Iti nagalis, sumilsileng a papel.

 

Source:
Ilocanosphere, http://saluyot.wordpress.com

 

Photo of the Week

An elderly woman sells fruit and vegetables in Tanza Public Market, Cavite

An elderly woman sells fruit and vegetables in Tanza Public Market, Cavite

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections