Ilocano – Igudagodko Latta ‘Toy Pluma

Author: Dan Niel Tagupa

Igudagodko latta ‘toy pluma
A makirinnisiris iti papel
Tapno mabukel dagiti binatog
Agbalikas kas obra maestra.
 
Bay-ak nga agayus ti tinta
Tapno maputar dagiti linia
A mangkigtot kadagiti santilmo
Nga agparang iti agmatuon.
 
Diak met a lapdan nga agikur-it
Dagiti agpigpigerger nga ima
Tunggal aglayus dagiti balikas
A manglapunos rikna a naiwawa.
 
Wen ta dinto magawidan
Dagiti sabong-panunot
A rumkus iti kaunggan
Tunggal imatak dagitoy matak.
 
Agingga nga adda dagiti masisirib
A mangsikap kadagiti kuneng; aginkukuneng
Makinnirisiris  latta toy pluma
Iti nagalis, sumilsileng a papel.

 

Source:
Ilocanosphere, http://saluyot.wordpress.com