Cebuano – Ang Paka Sa Sapa

Author: Unknown

Isa ka adlaw,
May isa ka paka nga naligo sa suba,
Nagsalom-salom nga daw isa ka isda,
Kay kuno may gina-pangita.

Ang amo nga paka
Ambisyosa kag ilusyonada.
Una, siling niya isa siya ka sirena
May matam-is nga tingog
Kag lawas nga makawiwili.

Nagkadto siya sa sapa
Nagsalom kag nagsalom
Halin sa aga asta nag gabi-e
Tungod sa iya nga pagpati.

Sang siya nakapoy na,
Nagbutwa kag nag takas siya.
Kag nagsiling,
“indi gid man ko sirena…”

Nagpungko siya sa dako nga bato
Kag naglantaw sa naga agas nga tubig,
Sang gulpi lang may nadumduman siya
“Insakto! Indi ako sirena,
Kay ako isa ka prinsesa!”

Gilantaw niya ang iya hulagway sa tubig,
Nagyuhom-yuhom siya,
Gidayaw ang iya kaugalingon
Sa pagpati nga siya isa ka princesa,
Kag sa tanan nga paka
Siya ang pinaka-gwapa.

Sa mga inadlaw nga nag-agi
Ang gamay nga paka
Padayon sa pagpati
Nga siya princesa
Nga gisumpa nga mangin paka sa gamay nga sapa

Sa iya nga paglibot-libot
Sa gamay nga sapa
Wala siya nakontento sa iya nga mga nakita
“Kalaw-ay dire,
Indi bagay para sa isa ka princesa
Nga gibugayan sang ka-gwapa
Sang langit kag duta”

Siya nagpanglugayawan
Kag nakakita sang mga lugar nga wala pa niya makadtuan,
Mga butang nga wala pa makit-an,
Kag mga buluhaton nga wala pa ma-testingan.

Sa kalayo sang iya naabtan,
Siya wala nanamian,
Ga-isahanon siya nga gapanglakaton
Sa lugar nga wala siya sang abyan o nahibal-an

Iya nadumduman ang iya gamay nga sapa,
Ang matinlo nga tubig
Nga iya ginapaliguan kag ginahampangan,
Malapad nga mga dahon
nga iya gina-pasilungan
sa kada mag-ulan.

Sa iya nga pagpadayon
Siya nakakita
Sang gamay nga sapa
Nagpundo siya kag naglantaw
Sa iya hulagway sa tubig nga matin-aw

Ang iya nga luha nagtulo
Kag siya nagsiling
“Sa akon nga pagpanglakaton
Akon na nahibal-an
indi ako sirena,
O isa ka maanyag nga princesa.
Ako isa lamang ka gamay nga paka
Nga indi makuntento
Sa akon gamay nga sapa.
Sa akon pagka ambisyosa,
Akon naaguman,
Mga bagay nga wala nahunahuna-an,
Nakadtu-an, mga lugar nga ginadamgo ko lang
Madamo ako sang nakita
Apang wala ang akon matuod nga ginapangita
Ako wala naghunahuna
Sa kanami sang akon gamay nga sapa
Nga tungod sa akon mga handom
Akon gitalikdan kag karon pagabalikon”

Kag sato dayon nga adlaw,
Ang gamay nga paka
Nagbalik sa iya gamay nga sapa
Kung sa diin siya malipayon
Bisan siya wala sang bilidhon.

 

Source:
Ang Prinsesang TagLish, http://kissnyah.wordpress.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections