Bicolano – Madya Urulay Kita

Author: Jayson de Lemon

Satuyang nganing girumdumun mga naka-agi,
Mga iri-istoryang satoyang mga binabase.
Mga naka-aging buhay na pirming sinasabi,
Pag-urulayan ta na ngunyan madya na digdi.

Bako bagang kaito kita nag-iribahan?
Bakin man ta ngunyan kita ay may tarampuhan?
Dikit na bagay man lang itong pinag-iwalan,
Bakin ta ngunyan dai pa ta rilingawan?

Madya ngani digdi ta mag-urulay na kita,
Satuya nang ayuson itong mga nagawa ta,
Sabihun si tama saka tanggapun si sala,
Madya na digdi magpatarawadan na kita.

Dai man kaulangan kita ay magsisihan,
Naka-agi, naka-agi sato nang lingawan,
Dai na hal’tong maaraman pa ning kadaklan
Nang dai na maglaba hanggang sa kahaluyan.

Uya na a kamot ko magkamayan na kita,
Patawadun mo ako, pinapatawad taka.
Si satuyang iribahan tara idagos ta,
Ining satuyang urulayan ngunyan tapos na!

 

Source
jaysondelemon.blogspot.com