Bicolano – An Bagyo Sa Bikol

Author: Unknown

Makusugon na parakpatak kan kikilat,
Kalayong nagsadila, nagkukururiyat,
Kasunod an dagoldol na makangingirhat,
Kakusugan baga kaining daing sukat.

Uran na daing patod, lalung nagkukusog,
Hoyop kan duros garung may pinaghuhupog,
Tubig naglalangkaw, makusogon an sulog,
Lalung nahahaloy, lalu man nag-uurog.

Mga pera naman daw an papagtioson,
Pera naman daw sa kinaban paparaon,
Anas masapo, anas naman maporoon,
Kan bagyong bakong suba-suba, makusugon.

Maaga na kan matoninong an panahon,
Naisip tulos kun may tada sa aanihon,
Mamahal naman an mga barakalon,
Mapayaman na naman si mga palpalon.

Nagpapasalamat ta tapos na an bagyo,
Minsan an dulot kaini kulog nin payo,
Mayo kang mababasol, Dios may kaggibo,
Nagpapagirumdom sa rilingaw na tawo.

Igwa daw kitang giniribo para sa Dios,
Kan marahay an panahon dai tirios,
Pirang tipasi naitao bilang limos,
Ano daw an dapat asahan na ibalos.

An pasakit na ini nagpapagirumdom,
Sa mga tawong anas parakasalaon,
Girumdom sana kun maraot an panahon,
Omawon ta an Dios sa bilog na panahon.

 

Source:
Go Bikol, http://www.gobicol.com/

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

Young visitors play with an interactive sky constellation map at the National Planetarium Manila

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections