Bantoanon – Ragling Kasadyaan

Author: Via Fauli

Makusóg nak ayaba sa hagrang nakapilot,
Sa maruyom nak bayay, kibot sa nagkakapisok,
Nabuhing lampara, kahadaga’y inanor sa pag-abot,
It usa sa mga anak, sa isip ay rugay it hingabót.
 
Mahugot nak kupkop, baraso’y abyay sa abaga,
Ibinalibar kag hing-it it mayubog nak guya,
Talibong sa higraan, istorya’y nagsagunson,
Tana’y nanggi-il-elan sa bida nak halandon.
 
Rasok ka kalipayan sa kubos nak kabayayan,
Patiraya’y natutuman, ragling kaalwanan,
Hilway, isinilebrar tuyar sa usang kapistahan,
Yinus-ogan it kasadyahan ka mga kasablagan.
 
Sumikar kag adlaw ag binakang kag pampito,
Iwinagtik ka huna-hunaong sa aga-aga ka libawo,
Ugang ay nababatyagang masasasá sa rughan,
Ka ragling pag-inibhanang mahapros tungnan.
 
Bayunong itlog yang it masadyang mainununot,
Sa kina-agahang sa karsada’y bitbit ka binuot,
Kayangkagan sa dutang naghuhuyagok ay inra pinaapot,
Ag yuha’y tinastas it kabuyong nak sa katunlan ninra’y huot.

 

Source:
Mga Tulang Bantoanon, http://rockculture.tripod.com/

 

Photo of the Week

An elderly woman sells fruit and vegetables in Tanza Public Market, Cavite

An elderly woman sells fruit and vegetables in Tanza Public Market, Cavite

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections