Bantoanon – Dahil Sa Sobrang Paghigugma

Author: Lydia F. Fadriquela

Si Pebo’y nakatagoey sa sariling kublihan.
Sa simbaha’y bagting it orasyon ay nag-uunahan.
Sa bayay ay mahipos, puwera sa nguyob nak pangamuyo,
Ag laguslos it yuha sa pisngi’t rayaga’y nagtutuyo.
 
Ting! ting! ting!.. tang! tang! tang!..
Runggi kinang orasyon sa yumang simbahan.
Tanra kina’t estoryang kahahadlok gue panimatian.
Usang segulanong sa rugha’y nababatyagan.
 
Pagkatapos it orasyon ka at rayagang Dolores ka ngayan,
Masu-ay nak guing mumura ni Basiliong ida tatang,
Ag ni Tomasang nanay nak pati pa’y narugang,
Sa nag ngungot-ngot nak puso ni Dolores waya sarang.
 
"Hudas nak Roberto sabat pa ni Masang.
Yad-aw sa karsada sugaroy waya galang,
Pag naging asawa nimo’y waya ka’t pakinabang,
Sa ibang binata pakasay ikaw amo atugutan."
 
"Kali’y ing tanra-an, rungan hugkot it sinturon.
Ikaw Dolores ako apiliton,
Pakasay ikaw sa lalong maraling panahon,
Pag indi ka sumunor kastigo’y ing mababaton."
 
Dahil sa sobrang pagpilit si Dolores ay bumangon.
Ka ida mga katadlungan sa puso’y nag-uungon.
Sa yuhang sobrang nagpupumilit ida man punggon,
Ay sumabat sa boses nakikimatlooy kahilak ay hagaron.
 
"Ako tatay ag nanay nak inro guing anak sa paghigugma.
Akong inro anak ngasing ay nagyuyuha.
Akong inro anak sa paghigugma ay sagana.
Ako bagang sarili sa pagpili ay waya?"
 
Si Basilio’y tudong kastigong napatanga,
It kag bumatok kag mga iro sa raga.
Napatungon largo sa saradong gaha,
Hangit nak bumalik nakita ay binata.
 
Hinugkot kag ginunting ag humarang sa hagran,
Napaurong kag binatang hadlok sa nakitang sunrang.
Pagkatapos tumikang rungan ka ida galang,
"Maadong gab-i Tang Belo ag sa inrong tanan".
 
Usang pisok it mata’y linabo si Roberto,
Waya naka ilag sida’y nasiguro.
Rayagang si Dolores bumaoy’t kutsilyo,
Guing tusok sa rughan sida’y bumudabo.
 
Ka ruhang mag nobya ay makalolooy,
Sa sariling rugo sinra ay rumangoy.
Sa sobrang kahigpitan it mga maguyang,
Sumpa ay binayon hanggang kamatayan.

 

Source:
Mga Tulang Bantoanon, http://rockculture.tripod.com/

 

 

 

 

Photo of the Week

Visitors wait outside the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite

People waiting to receive COVID-19 vaccine in a vaccination center in Quezon City

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections