Agutaynen – A-Oy, Molika Ra

Author: Unknown

A-oy, yadi onong natondi mo,
nagpakiloa pa tang tambalang.
Partiay ka tang bayad na,
gatoboko ra, mate-beka,
anday pamangano,
pama-dolpa-dolo ra lamang.
Pagpadamelo tang emeto,
basta lamang may i-bo.
Molika ra kay, A-oy,
itaben malobot tang initan mo.
Ang porta pirming abirto;
abrian mo tang kaldiro,
maski kalem anday itaen mo.

 

Source:
IHeartAgutaya, http://iheartagutaya.blogspot.com

 

Photo of the Week

An elderly woman sells fruit and vegetables in Tanza Public Market, Cavite

An elderly woman sells fruit and vegetables in Tanza Public Market, Cavite

Donate your article, news, poetry, photos or anything about the Philippines!
 

For Questions and Comments send us an email.
 

World Connections